پرونده طرح صنعتی - سردنده مجهز به كنترل فلاشر خودرو

سردنده مجهز به كنترل فلاشر خودرو
شماره اظهارنامه : 139750140002003771
شماره ثبت : 30456
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/04/20
نام مالک/مالکین : سيدنيما انصاري صدر
نام طراح/طراحان : سيدنيما انصاري صدر
طبقه/طبقات بین المللی : LOC(10)CL 12-16-2;
اين سردنده به كليد كنترل فلاشر خودرو مجهز مي باشد و اين كنترل (دكمه) در قسمت بالايي سر دنده تعبيه گشته كه در دسترس ترين موقعيت براي راكب است .

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x