پرونده اختراع - مكانيزم نيمه اتوماتيك محافظ بدنه خودرو(چادر تاشو جمع شو)

مكانيزم نيمه اتوماتيك محافظ بدنه خودرو(چادر تاشو جمع شو)
شماره اظهارنامه : 390050224
شماره ثبت : 73747
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/05/05
نام مالک/مالکین : سعيد عارفي
نام مخترع/مخترعین : سعيد عارفي
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : فایلی برای دانلود وجودندارد
ادعانامه : فایلی برای دانلود وجودندارد
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x