پرونده اختراع - دستگاه پخت صنعتي انواع نان سنتي تونلي و سطح پخت سنگي و توپي چاپ خمير

دستگاه پخت صنعتي انواع نان سنتي تونلي و سطح پخت سنگي و توپي چاپ خمير
شماره اظهارنامه : 388110858
شماره ثبت : 65512
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1388/11/28
نام مالک/مالکین : جعفر صادق محمدزاده قوميان
نام مخترع/مخترعین : جعفر صادق محمدزاده قوميان
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار ندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x