پرونده اختراع - ملاتهاي دانه بندي شده آماده بتن خشك

ملاتهاي دانه بندي شده آماده بتن خشك
شماره اظهارنامه : 38510554
شماره ثبت : 38832
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1385/10/27
نام مالک/مالکین : روشنك امامي
نام مخترع/مخترعین : روشنك امامي
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : فایلی برای دانلود وجودندارد
نقشه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x