پرونده اختراع - ساخت پودر گياهي جهت درمان آفت دهان و زخم هاي دهاني

ساخت پودر گياهي جهت درمان آفت دهان و زخم هاي دهاني
شماره اظهارنامه : 38407061
شماره ثبت : 33034
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1384/07/04
نام مالک/مالکین : شاهين گوانجي
نام مخترع/مخترعین : شاهين گوانجي
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x