پرونده اختراع - دستگاه تيغ زن اتوماتيك حجامت

دستگاه تيغ زن اتوماتيك حجامت
شماره اظهارنامه : 139750140003006301
شماره ثبت : 98548
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1397/08/01
نام مالک/مالکین : رسول احمدي بني و مهدي ملکمي بني
نام مخترع/مخترعین : رسول احمدي بني و مهدي ملکمي بني
طبقه بندی بین المللی : A61M
وضعیت اعتباراعتبار دارد
دستگاه تيغ زن اتوماتيك حجامت، دستگاهي است كه به صورت همزمان 34 زخم سطحي ايجاد ميكند. كاركرد اين دستگاه به اين صورت است كه وقتي ما ضامن را رها مي كنيم، با توجه به قدرت فنر، تيغ در مسير طراحي شده در اين دستگاه عبور مي كند و چون در اين مسير ما 34شيار ايجاد نموده ايم، هنگامي كه دستگاه به اين شيارها مي رسد يك زخم سطحي روي محل حجامت ايجاد مي نمايد كه كل اين فرايند در يك يا دو ثانيه اتفاق مي افتد. لازم به ذكر است كه از آنجايي كه فشار تيغ با توجه به طراحي دستگاه بصورت برعكس مي باشد يعني به جهت مخالف موضع حجامت است و اين برآمدگي هاي قسمت فوقاني محفظه مي باشد كه باعث مي شود تيغ به سمت پايين هدايت شود و از شيارها عبور نمايد تا زخم بر بدن ايجاد شود لذا هيچ خطري شخص حجامت شونده را تهديد نمي كند و ريسك دستگاه بسيار پايين است. اين دستگاه از چند قطعه شامل: تيغ، فنر، محفظه دستگاه كه شامل قطعات مونتاژ شده مي باشد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x