پرونده اختراع - گلدان مجهز به نشانگر برگي شكل براي تعيين وضعيت رطوبت و دانه بندي خاك

گلدان مجهز به نشانگر برگي شكل براي تعيين وضعيت رطوبت و دانه بندي خاك
شماره اظهارنامه : 139650140003008859
شماره ثبت : 97607
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/08/02
نام مالک/مالکین : عليرضا آزاد
نام مخترع/مخترعین : عليرضا آزاد
طبقه بندی بین المللی : A01G 9/02
وضعیت اعتباراعتبار دارد
خلاصه توصيف 1- عنوان اختراع : گلدان سبز 2- مشكل فني اساس راه حل : نگراني از به موقع آب دادن به گياهان خانگي يكي از مشكلاتي است مكرر و همه روزه ذهن افراد را مشغول ميكند يا آبياري بيش از حد مجاز كه هر دو در رويه رشد گياه اختلال ايجاد ميكند همچنين عدم رسيدن رطوبت به تمام قسمتهاي ريشه نيز ميتواند در رشد گياه تاثير گذارد . آبياري بيش از حد سبب به هدر رفتن آب و نيز به مرور سبب مرگ خاك ميشود چرا كه مواد معدني خاك توسط آب بيش از حد كم كم شسته ميشود و خاصيتش را از دست مي دهد. عدم وجود گلداني كه نه تنها خانه يك گل محسوب شود بلكه خود توانايي اعلام وضعيت خاك درونش را نيز دارا باشد . از طرفي مشكل كمبود آب چندي است در تمام كشورها تبديل شده به موضوع داغ و تهيه آب و ذخيره آن در اداراه هر كشوري امري ضروري و مهم است . نبود يك عنصر وابسته به طبيعت مانند گلدان كه بتواند در زمينه استفاده از منابع طبيعي جنبه فرهنگ سازي نيز داشته باشد . براي رسيدن به راه حلي كه هم بتوان مشكل زمان بندي آبياري گياهان خانگي را حل كرد با هزينه پايين به نحوي كه فيزيك طبيعي گياه حفظ شود و ديگرنيازي به دستگاه هاي ديجيتالي و نصب آنها با هزينه بالاتر با پيچيدگي در تنظيمات آن كه فيزيك گياه را نيز از حالت طبيعي به الكترونيكي شدن تغيير مي دهد نباشد و هم نسبت به مسئله كمبود آب يك وسيله فرهنگي متناسب با فرم طبيعت ساخت كه شكل و كارش ياد آور گياهان و نياز گياهان به آب خاك و خورشيد را دارا باشد ايده گلدان سبز ميتواند هر دو جانب را گرفته و هر دو مشكل را با شكل ساختاري و طرز كارش حل نمايد . شكل ساختاري اين گلدان كه ميتواند به اشكال مختلف هندسي و غيره ساخته شود طوري طراحي شده كه تداعي كننده يك گياه زنده باشد گياهي كه براي حياتش به خاك و آب و نور خورشيد نياز دارد سه عامل مهم در محيط زيست و مانند گل داراي گلبرگ باشد .گلداني كه تا خاك درونش ريخته نشود مصرفي ندارد و مانند تخم گياهان بدون خاك عملا خاموش است . بدون آب گلبرگهايش هميشه بسته اند و نشان دهنده شرايط نامناسب براي رشد مي باشد . گلداني كه براي فعاليتش به نور خورشيد نيز جهت شارژ باطريهايش نياز دارد مانند برگ گياهان كه نور خورشيد را براي گياه تبديل به انرژي ميكنند . گلدان سبز به هنگام غير فعال بودن گلبرگهايش بسته است و به عمل نشان دهنده خشكي قسمت هاي مختلف خاك است كه پس از آبياري به مروري كه خاك داراي رطوبت ميشود گلبرگهاي همان قسمت كم كم مانند باز شدن گلبرگهاي گل باز ميشود كه باعث آگاهي از رسيدن آب به قسمتهاي مختلف خاك نيز ميباشد و احساس و تفكر فرد را نسبت به گياهش و به مرور محيط زيست كامل تر مي كند. دستگاه وظيفه انجام دادن دو كار اصلي را دارد : 1- مراقبت از گياه به هدر ندادن آب مصرفي گياه و حفظ خاصيت خاك در جلوگيري از مصرف بيش از حد آب و آستفاده از نور خورشيد به جهت تغديه باطريهايش . 2- فرهنگ سازي در زمينه محيط زيست براي جامعه به دليل دارا بودن رابطه مستقيم با خاك آب و خورشيد براي فعاليت و مراقبت از زندگي گياهان .

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x