پرونده اختراع - داروي گياهي درمان پوكي استخوان

داروي گياهي درمان پوكي استخوان
شماره اظهارنامه : 139650140003007521
شماره ثبت : 95569
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/06/30
نام مالک/مالکین : خه بات خدري
نام مخترع/مخترعین : خه بات خدري
طبقه بندی بین المللی : A61K 36/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
اين دارو جهت رفع پوكي استخوان و ترش كردن معده به كار ميرود. استفاده از داروهاي گياهي قدمتي هم پايه بشر داشته و براي مدت طولاني يكي از مهمترين ابزارهاي انسان براي غلبه بر بيماري بوده است. تمام گياهان افريده شده نشانه عظمت خداوند است. پس از ظهور پزشكي نوين و استفاده گسترده ازداروهاي شيميايي، گرايش مردم برخي كشورها به گياهان دارويي كاهش يافت اما اكنون پس از حدود يك قرن از حاكميت مطلق پزشكي نوين مجددا طب گياهي قد برافراشته و استقبال بشر به ان روي اورده است. اين دارو براي بيماري پوكي استخوان استفاده ميشود، كه از سه گياه تشكيل شده است.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x