پرونده اختراع - شفت با قابليت تبديل دوران ساعت گرد و يا پاد ساعتگرد به ساعتگرد

شفت با قابليت تبديل دوران ساعت گرد و يا پاد ساعتگرد به ساعتگرد
شماره اظهارنامه : 139650140003006081
شماره ثبت : 95052
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1396/05/25
نام مالک/مالکین : موسي نعمت اللهي
نام مخترع/مخترعین : موسي نعمت اللهي
طبقه بندی بین المللی : F03B 13/00
F03C 1/00
وضعیت اعتباراعتبار دارد
در حال حاضر بحث توليد انرژي از منابع تجديد پذير بسيار مورد توجه است از جمله باد و يا جزومد ،از آنجا كه ژنراتور فقط در يك جهت (پاد ساعتگرد ) ميتواند توليد انرژي كند ،داشتن فقط دوران در يك جهت ميتواند بره وري در اين نوع سيستم ها را تا دوبرابر بيشتر كند. از اين رو اين سيستم با قابليت تبديل دو دوراني پاد ساعت گرد و ساعت گرد به ساعت گرد يكي از ملزومات سيستم هاي توليد انرژي تجديد پذير از جمله اختراع قبلي اينجانب ( سرعت گير هيدروليك دو مرحله اي مولد برق) مي باشد.

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x