پرونده اختراع - دستگاه اندازه گيري طول موج ليزرهاي ناحيه مرئي با قابليت تعيين ابعاد شيار بر روي انواع ديسك هاي فشرده مناسب براي اهداف آموزشي

دستگاه اندازه گيري طول موج ليزرهاي ناحيه مرئي با قابليت تعيين ابعاد شيار بر روي انواع ديسك هاي فشرده مناسب براي اهداف آموزشي
شماره اظهارنامه : 139250140003010543
شماره ثبت : 84405
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1392/11/13
نام مالک/مالکین : مبينا رنجبرمالي دره
نام مخترع/مخترعین : مبينا رنجبرمالي دره
طبقه بندی بین المللی : G01F
G09B
G03B
G01J
وضعیت اعتباراعتبار ندارد
ساختار ديسك فشرده حاوي ميلياردها شيار است كه پيرامون يك حلقه دايره اي به صورت بسيار نازك و نزديك به هم تنيده شده اند، وقتي نور به اين لايه ها برخورد مي كند دچار پديده پراش خواهد شد. توريهاي پراش از منظر عبور يا بازتاب نور و تشكيل الگوهاي پراش به دو دسته عبوري و بازتابي تقسيم مي گردند. در اين اختراع از اين قابليت انواع ديسك هاي فشرده شامل CD، DVD و Blu ray disk با فواصل شياري متفاوت بمنظور ساخت توري هاي پراش عبوري و بازتابي استفاده شده است. طرح هاي پراش بسادگي قابل مشاهده بوده و رفتارهاي مختلفي در الگوي طرح پراش مشهود است. بر اين مبنا يك دستگاه ساده بمنظور تعيين اندازه شيارهاي روي ديسك فشرده با استفاده از هر يك دو سازو كار توري بازتابي يا عبوري ساخته شد. همچنين اين سيستم امكان تعيين طول موج ليزرهاي ارسالي با آگاهي از اندازه شيار ديسك فشرده را بدست خواهد داد. اين دستگاه ساده ترين ابزار آزمايشگاهي قابل بهره گيري در مراكز آموزشي، مدارس و دانشگاههاست كه داراي كاربردهاي متنوع آشنايي با توري هاي پراش، تعيين طول موج نور ليزر و تعيين ابعاد شيار بر روي توريها مي باشد.
ضمایم(شرح و توصیف،ادعانامه،نقشه)
شرح و توصیف : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
ادعانامه : برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
نقشه : فایلی برای دانلود وجودندارد

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x