پرونده اختراع - دستگاه حلال رسوب باقابليت تبديل يون به ملكول

دستگاه حلال رسوب باقابليت تبديل يون به ملكول
شماره اظهارنامه : 13915014000309565
شماره ثبت : 80548
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1391/11/25
نام مالک/مالکین : عباس توانا
نام مخترع/مخترعین : عباس توانا
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد
چنانچه ميدانيم از زمان رم باستان تا كنون بر روي مغناطيس كارهاي فراواني انجام گرديده و از مزاياي ان بر بدن انسان و حيوان و گياه ومصالح ساختماني وغيره مطلع گرديده اند.وحتي در چند دهه قبل دانشمندان روسي بر روي اب مغناطيسي كار كرده وبه نتايجي هم رسيده اند و تا اين لحظه دانشمندان ومحققان ديگر هم فعالت ميكنند .تا هر چه بيشتردر بكا رگيري اين عنصر بسيار بدانند . چنانچه ميانيم اهنربا دو قطب دارد واز برق هم ميتوان اهنروبا توليد نمود . اين جانب پس ازچندين سال تحقيق بر روي اين عنصر با ارزش به اين نتيجه رسيده است كه برروي شار و گوسها دو قطب اهنروبا كار نموده وحتي در بعضي از دستگاها هم از مدارهاي الكترونيكي بدون نياز به برق كمك گرفته 0( يعني برق خود را به وسيله عبور اب از داخل لوله طعبيه شده در وسط دستگاه ) توليد نمايد 0و از لحاظ ماندگاري اب بصورت طولاني وطول مسيرقابل توجه تري برتري اين دستگاه را از نمونه هاي قبلي نشان ميدهد 0 تا ييد شده از طرف سازمان اب وفاضلاب و سازمان ملي رمين ومسكن

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x