پرونده اختراع - تابلوي تصاويرمتحرك سه بعدي

تابلوي تصاويرمتحرك سه بعدي
شماره اظهارنامه : 13905014000303957
شماره ثبت : 75102
تاریخ ثبت اظهارنامه : 1390/12/21
نام مالک/مالکین : فاطمه همتيان و علي اكبر كاشفي
نام مخترع/مخترعین : فاطمه همتيان و علي اكبر كاشفي
طبقه بندی بین المللی :
وضعیت اعتباراعتبار دارد
تابلوي تصاويرمتحرك سه بعدي

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x