راهنمای سامانه مالکیت معنوی

راهنماهایی که بیشترین بازدید را داشته اند

نحوه ثبت نام در سامانه مالکیت معنوی

دسته بندی : سطح اصلي برنامه | تعداد بازدید : 13884 | تاریخ ثبت : 1397/11/28-13:03

جدول هزینه ها

دسته بندی : اداره ثبت علائم تجاری | تعداد بازدید : 10856 | تاریخ ثبت : 1398/01/07-13:31

درباره علامت تجاری

دسته بندی : اداره ثبت علائم تجاری | تعداد بازدید : 9824 | تاریخ ثبت : 1398/01/07-13:29

تجاری سازی

دسته بندی : سطح اصلي برنامه | تعداد بازدید : 7965 | تاریخ ثبت : 1398/01/07-14:14

قوانین و مقررات

دسته بندی : سطح اصلي برنامه | تعداد بازدید : 7461 | تاریخ ثبت : 1398/01/18-09:30

مالکیت معنوی

دسته بندی : مرکز مالکیت معنوی | تعداد بازدید : 5596 | تاریخ ثبت : 1398/01/06-08:22

نمودار فرآیندها

دسته بندی : سطح اصلي برنامه | تعداد بازدید : 5595 | تاریخ ثبت : 1398/01/18-09:37

قوانین و مقررات

دسته بندی : اداره ثبت علائم تجاری | تعداد بازدید : 4388 | تاریخ ثبت : 1398/01/07-13:30

راهنمای مراجعین علامت

دسته بندی : راهنمای استفاده از خدمات الکترونیک ثبت علامت تجاری | تعداد بازدید : 4372 | تاریخ ثبت : 1398/01/07-13:34

جدول هزینه ها

دسته بندی : اداره ثبت اختراعات ملی | تعداد بازدید : 3940 | تاریخ ثبت : 1398/01/06-09:12

پیام سیستم

x

پیام سیستم

x